Business

 

Network Security System

                         

ระบบความปลอดภัยของเน็ตเวิร์ค มีความสำคัญต่อการป้องกันภัยคุกคามจาก ภายในและภายนอกรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ ดังนั้นระบบสารสนเทศที่ดีต้องมีการประยุกต์ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของ เน็ตเวิร์คและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบ Firewall, ระบบ Anti Virus ระบบกล้องวงจรปิด เป็นต้น

 

 

เรามีบริการด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่ครบครัน ดังนี้.

Firewall solution

Secure Remote Access Control

Network Access Control

Network Intrusion Prevention

Web Caching & Web Filtering

Anti Virus, Worm, Trojan solution

 
   
 

© Copyright Information Goes Here. All Rights Reserved.