Business

 

Network & Cabling System

                         

เราให้บริการลูกค้าระบบการเดินสายเคเบิ้ลสื่อสารและสารสนเทศ เช่น CAT5E, CAT6 and CAT6E cable ซึ่งให้ประสิทธิภาพความเร็วในการสื่อสารข้อมูลอย่างสูง.

ประสบการณ์ในการติดตั้งในสถานที่ต่างๆมากมายทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้เรามีทีมงานที่มีคุณภาพผ่านงานมาหลากหลายสถานที่และสภาวะต่างๆ เช่น โรงงาน, โรงพยาบาล,

สนามบิน, ธนาคาร, สถานที่ราชการ, อาคารสูงต่างๆ เป็นต้น

เรามีอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานที่ทันสมัยและครบครัน เพื่อให้ได้ผลงานตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด

เราประกันคุณภาพจากประสบการณ์ที่ยาวนานทำให้ลูกค้าเจาะจงให้เราบริการอย่างต่อเนื่อง

 

 

เราให้บริการตรวจสอบคุณภาพในการเดินสายเคเบิ้ลต่างๆด้วยอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่มีมาตรฐานระดับสากล เช่น

 Level IV NEXT/FEXT PairScanner,  OTDR's หรือ MicroTest CertiFiber equipment

เราให้บริการด้านระบบเน็ตเวิร์คหลากหลายดังนี้

  • Wired/Wireless Networks (network wiring UTP CAT5E/6/6E, Fiber optic, Telphone wiring etc.)
  • Network Equipments (network switch, router, w/l accesspoint etc.)
  • Whole House/Office Audio and Video Distribution
  • Home Theater & Satellite
  • Lighting Control
  • CCTV  (IP & Analog Camera, NVR, DVR etc.)
  • Access Control
  • Fire Alarm System (Smoke detector, HSSD, FCP etc.)
  • Conference/Board Room Design and Installation

 

 
   
 

© Copyright Information Goes Here. All Rights Reserved.